Nhà trẻ và trường học từ 6 tháng đến 11 tuổi

APE (Hội phụ huynh)

Để cung cấp cho trẻ em và phụ huynh, một giao tiếp được tạo điều kiện cho cơ sở, một hiệp hội của cha mẹ đã được thành lập vào ngày 02/10/2019.
Cùng nhau, chúng tôi sẽ làm việc để tăng cường chất lượng giáo dục và phúc lợi của trẻ em trong trường.
Cảm ơn Benjamin, Julie, Gladys, … vì đã chấp nhận việc thành lập hiệp hội phụ huynh đầu tiên của trường Saint Ange.

Association des Parents d'élèves de l'Ecole Internationale Française Saint Ange

Trang đang thi công

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram